Disclaimer

Algemene voorwaarden met betrekking tot online communicatie van POM West-Vlaanderen.

Gebruik van de website

De informatie op deze website wordt verstrekt door POM West-Vlaanderen, met maatschappelijke zetel te Koning Leopold III-laan 66, 8200 Brugge en ondernemingsnummer 0881.702.779. POM West-Vlaanderen besteedt veel aandacht en zorg aan haar website en sociale media. De toegang tot de informatie op deze website en de sociale media is kosteloos, maar gebruik ervan houdt de kennis en aanvaarding in van de hiernavolgende voorwaarden. Door gebruik te maken van deze website of de sociale media van POM West-Vlaanderen gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

U mag de informatie op deze website of op onze sociale media kosteloos consulteren of reproduceren voor persoonlijk gebruik op eender welke wijze, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van POM West-Vlaanderen.

Indien u de informatie op deze website of op onze sociale media wenst te reproduceren, meedelen aan het publiek of distribueren (o.a. d.m.v. een download, afdruk, microfilm, cd-rom, screenshot, overname in een presentatie, of enige andere technologie) voor het gebruik door derden is dit enkel toegelaten mits voorafgaandelijke schriftelijk toestemming van POM West-Vlaanderen en mits bronvermelding.

Als gebruiker van deze site of onze sociale mediakanalen bent u dus niet gemachtigd om gelijk welke informatie, programmatuur, producten of diensten die werden bekomen vanaf deze website te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren, af te staan onder licentie, over te dragen of te verkopen aan derden noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creëren, tenzij hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is verleend door de bevoegde entiteit van POM West-Vlaanderen en mits bronvermelding.

Het is ons streven dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat de informatie niet meer volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is.

Alle informatie op deze website, op onze sociale media of op de websites van overheidsdiensten of -instellingen waarnaar we verwijzen, is van algemene aard, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit. U mag deze informatie dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, moet u altijd de bevoegde diensten raadplegen.

De informatie en de documenten die via de website ter beschikking worden gesteld, mogen niet als authentieke overname van officieel aangenomen teksten worden beschouwd. Alleen de officiële teksten die in het Belgisch Staatsblad werden gepubliceerd, gelden als authentieke tekst.

Als de informatie op deze website tekortkomingen vertoont, werken we die zo snel mogelijk weg. Stelt u onjuistheden vast, dan kan u de beheerder van onze website contacteren (info@pomwvl.be) of kan u terecht bij het contactadres dat op de bewuste webpagina vermeld staat.

Onderbrekingen van technische aard proberen we zo veel mogelijk te voorkomen. We kunnen jammer genoeg niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen of andere technische problemen. Onze website worden aangeboden op een ‘as is’-basis.

POM West-Vlaanderen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van haar website of sociale media of voortvloeit uit de op de website of sociale media ter beschikking gestelde informatie, dit met inbegrip en zonder beperking van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van apparatuur of programma's.

De inhoud van de website (met inbegrip van hyperlinks) kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving of mededeling worden aangepast, gewijzigd of aangevuld.

De website van POM West-Vlaanderen kan links naar andere websites van overheden, instanties en organisaties bevatten waarvoor POM evenwel geen rechtstreekse noch onrechtstreekse aansprakelijkheid draagt zowel wat de juistheid en volledigheid van de inhoud betreft als wat de beschikbaarheid van de website betreft. POM West-Vlaanderen is in geen geval aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het bezoeken, raadplegen en/of gebruiken van die websites, de inhoud of het privacybeleid van een website waarnaar een link op de website van de POM West-Vlaanderen zou verwijzen. Bovendien zijn er geen rechten aan informatie van derden verbonden.

De toevoeging van hyperlinks naar een of meer andere websites, met inbegrip van de links op die websites, betekent geenszins dat er sprake is van enige associatie, partnerschap, connectie met of goedkeuring van de instellingen die deze websites aanbieden.

POM West-Vlaanderen is niet verantwoordelijk voor de meningen geuit door anderen dan haar personeelsleden in discussiegroepen, informatiegroepen, forums en dergelijke. Indien POM West-Vlaanderen op gemotiveerde wijze op de hoogte wordt gebracht van (beweerdelijk) onrechtmatige of strafbare inhoud in haar discussiegroepen, informatiegroepen of forums, kan zij deze inhoud, verwijderen of ontoegankelijk maken.

Een notificatie in deze zin kan gericht worden aan: info@pomwvl.be

E-mail

  • De inhoud van e-mails en hun bijlage(n) zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). E-mails kunnen vertrouwelijke informatie bevatten en/of persoonlijke standpunten die niet noodzakelijk met die van POM West-Vlaanderen stroken.
  • Indien u niet de geadresseerde bent en u een e-mail per vergissing ontvangen hebt, gelieve dan de afzender onmiddellijk te verwittigen en het bericht vervolgens te verwijderen.
  • De POM West-Vlaanderen streeft ernaar in haar e-mails informatie en advies te verlenen op een zorgvuldige manier, rekening houdend met de beschikbare informatie. POM West-Vlaanderen sluit iedere aansprakelijkheid uit voor (in)directe schade die u zou lijden ten gevolge van onjuist of onvolledig advies, behoudens opzet of grove nalatigheid.
  • Elke e-mail uitgaande van POM West-Vlaanderen of van één van haar medewerkers heeft uitsluitend informatieve waarde en kan geen verbintenissen tot stand brengen.

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan POM West-Vlaanderen bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd, behoudens wanneer u het vertrouwelijk karakter van uw correspondentie uitdrukkelijk vermeldt. POM West-Vlaanderen wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. POM West-Vlaanderen mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de algemene verordening gegevensbescherming ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. U stemt ermee in dat POM West-Vlaanderen de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten.

Geschillen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Het gebruik van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Brugge, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.